fbpx

Polityka prywatności

(Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych)

 1.  Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka prywatności (w dalszej treści zwana „Polityką”) wyjaśnia, w jaki sposób Maja Grzegorczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Radca Prawny Maja Grzegorczyk z siedzibą w Szczecinie (w dalszej treści zwana „Kancelarią” lub „Administratorem”) zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą. 

Niniejsza Polityka przygotowana została w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej treści zwanego „RODO”).

Kancelaria zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów. W naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie. 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności przetwarzamy przede wszystkim dane osób fizycznych będących:

 • klientami Kancelarii, a także kontrahentami, partnerami, współpracownikami, dostawcami, usługodawcami – w tym także potencjalnymi;
 • wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami klientów, kontrahentów, partnerów, współpracowników, dostawców, usługodawców  – w tym także potencjalnych;
 • innymi osobami, których dane są przetwarzane w celu wykonania łączących nas umów, w związku ze świadczeniem pomocy i obsługi prawnej;
 • uczestnikami szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych organizowanych lub prowadzonych przez Kancelarię;
 • osobami kontaktującymi się z Kancelarią w różny sposób, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, odwiedzającymi stronę internetową Kancelarii, profile w mediach społecznościowych Kancelarii, czy otrzymującymi od nas wiadomości/informacje/newsletter. 

2.  Informacje i dane kontaktowe Administratora 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych powyżej jest Maja Grzegorczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Radca Prawny Maja Grzegorczyk z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 38/1, 70-464 Szczecin, NIP: 955-173-85-68, REGON: 3207455353.  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: kancelaria@maja-grzegorczyk.com lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: ul. Monte Cassino 38/1, 70-464 Szczecin z dopiskiem „dane osobowe”.

3.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:

 1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
 4. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:

 1. zawierania oraz wykonywania wszelkich umów, w tym w szczególności umów, w tym w szczególności umów o świadczenie obsługi prawnej i doradztwa prawnego, ale także umów dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami, świadczonymi usługami oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością / nieruchomościami, w szczególności ewidencjonowania wszelkich kosztów i opłat, prowadzenia rozliczeń i sporządzania w tym zakresie wymaganej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, partnera biznesowego, oferowania usług świadczonych przez Kancelarię zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);
 7. tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. prowadzenia newslettera w przypadku wyrażenia zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 9. organizacji i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, skorzystania z usług. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów. 

4.  Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych

W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ze źródeł powszechnie dostępnych.

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane finansowe w przypadku rozliczeń z Kancelarią, a także inne dane, których przetwarzanie jest konieczne z uwagi na rodzaj świadczonej usługi, prowadzonych czynności.

5.  Okres przechowywania danych

Kancelaria przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

6.  Pliki cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. 

Ze względu na cel, w ramach strony internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po stronie internetowej i korzystania ze wszystkich jej funkcjonalności. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana; 
 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania strony internetowej; 
 • pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach; 
 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;  
 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej. 

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

7.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Pani/Pana dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z korzystaniem przez nas z usług, narzędzi i aplikacji oferowanych przez Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez systemów Google Analitics, Google Adwords dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016).

Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

8.  Odbiorcy danych

Pani/Pana  dane osobowe mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, agencjom marketingowym, rekrutacyjnym, firmom windykacyjnym i audytorskim, a ponadto organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. 

9.  Prawo dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania tych danych;
 3. żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. przeniesienia swoich danych osobowych;
 7. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com lub pisemnie na adres Kancelarii wskazany na wstępie, z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Zmiany naszej Polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 25 maja 2018 r. i obowiązuje od tej daty.

 

Menu