fbpx

Oferta kancelarii

˚kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, ale także fundacji, stowarzyszeń czy rozmaitych instytucji zapewniając każdemu klientowi wysoki poziom pomocy prawnej.

Zapewniamy również obsługę prawną konkretnych przedsięwzięć biznesowych.

Obsługa prawna

Obsługa prawna bieżącej działalności podmiotu gospodarczego obejmuje w szczególności następujące obszary:

 • analizę sytuacji faktycznej oraz prawnej danego podmiotu, 
 • tworzenie oraz reorganizacja podmiotów gospodarczych,
 • bieżące doradztwo oraz dokonywanie interpretacji przepisów prawa,
 • stałe konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością danego podmiotu,
 • opiniowanie inicjowanych przedsięwzięć biznesowych celem wypracowania adekwatnych zabezpieczeń prawnych,
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu działalności przedsiębiorcy, udzielanie porad prawnych,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń prawnych o tematyce uzgodnionej z przedsiębiorcą i dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego podmiotu oraz jego pracowników, 
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych, szczególnie tych grup przepisów, które dotyczą branż, w których działają Klienci Kancelarii, 
 • opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, uzgodnień, ofert, protokołów etc.,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych,
 • reprezentowanie Klientów wobec kontrahentów, wierzycieli, dłużników, w postępowaniach przed organami administracji publicznej w tym przed organami administracji podatkowej, a także przed sądami, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
 • windykację należności, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych,
 • tworzenie optymalnych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie należności przedsiębiorcy w transakcjach handlowych,
 • uczestniczenie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania i likwidacji spółki oraz wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru,
 • zagadnienia związane z prawem pracy.

Prawo gospodarcze / Transakcje handlowe / Dystrybucja

Doradzamy naszym klientom w zakresie bieżącej obsługi wewnętrznej / korporacyjnej, jak również w zakresie współpracy z kontrahentami i kooperantami, a w szczególności:

 • realizujemy bieżącą obsługę korporacyjną (m.in. zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządów, innych organów),
 • sporządzamy oraz opiniujemy projekty aktów wewnętrznych i aktów korporacyjnych – umowy, statuty, regulaminy, polityki wewnętrzne, protokoły, uchwały,
 • doradzamy w procedurach restrukturyzacyjnych, 
 • opiniujemy zamierzenia biznesowe analizując ryzyka prawne,
 • doradzamy w zakresie tworzenia modelu biznesowego, modelu współpracy z kontrahentami,
 • doradzamy w zakresie doboru formy prawnej prowadzonej działalności do zamierzeń biznesowych
 • tworzymy oraz opiniujemy:
  • umowy dystrybucyjne, 
  • umowy dotyczące dostaw, procesów logistycznych,
  • umowy gwarancyjne,
  • umowy agencyjne,
  • umowy franczyzowe,
  • ogólne warunki prowadzenia działalności i zawierania umów,
  • umowy w zakresie tzw. obsługi posprzedażnej.
 • świadczymy usługi doradcze w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Firmy rodzinne i sukcesja biznesu

Zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię obejmuje także kompleksową obsługę bieżącej działalności firm tzw. rodzinnych, na którą składa się nie tylko standardowa obsługa prawna przedsiębiorstwa, lecz także elementy sukcesji, czyli stopniowego przekazywania firmy młodszemu pokoleniu.

W przypadku firm rodzinnych, odpowiednie zaplanowanie procesu sukcesji jest bardzo istotne dla zabezpieczenia zarówno interesów samego przedsiębiorstwa, jak i interesów członków rodziny. 

Wsparcie prawne firm rodzinnych obejmuje:

 • audyt prawny (due dilligence) przedsiębiorstwa,
 • kompleksową, stałą obsługę prawną działalności firmy rodzinnej,
 • przygotowanie planu sukcesji dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • przeprowadzenie procesu reorganizacji przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w inne formy prawne,
 • doradztwo na etapie sporządzania m.in. testamentu, umów majątkowych małżeńskich, umów o zarządzanie lub innych wymaganych w konkretnym przypadku.

Każda firma rodzinna jest inna, dlatego też oferowane rozwiązania prawne zawsze dostosowywane są do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań członków rodziny.

Prawo pracy / Wsparcie działów HR

Radca prawny Maja Grzegorczyk od wielu lat uznawana jest za doskonałego specjalistę w dziedzinie prawa pracy oraz wsparcia działów HR. Ambicją naszej Kancelarii jest stworzenie miejsca, gdzie pracodawcy znajdą praktyczne rozwiązania swoich problemów. Doradzamy we wszystkich obszarach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. 

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy oraz wsparcia działów HR obejmuje w szczególności następujące obszary:

 • doradztwo strategiczne w zakresie prawa pracy (opracowywanie optymalnych modeli zatrudnienia / współpracy, restrukturyzacja zatrudnienia, wsparcie w rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym także programy dobrowolnych odejść, zwolnienia grupowe),
 • kompleksowe przeglądy wewnątrzzakładowego prawa pracy, przeglądy umów o pracę, umów cywilnoprawnych, sporządzanie regulaminów i innych wewnątrzzakładowych dokumentów,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach,
 • dokumentacja pracownicza,
 • negocjacje ze związkami zawodowymi oraz z radami pracowników,
 • bieżące, kompleksowe wsparcie działów HR,
 • reprezentacja w toku kontroli PIP, ZUS etc., w tym także przygotowanie pracodawcy do kontroli,
 • reprezentacja pracodawców w sporach pracowniczych,
 • projekty specjalne: reorganizacja struktur wynagrodzenia – programy motywacyjne
 • restrukturyzacje zakładów pracy, przejęcia zakładów pracy,
 • ochrona danych osobowych / RODO w dziale HR,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • pracownicze programy emerytalne i kapitałowe – PPE i PPK,
 • mobbing i dyskryminacja, nierówne traktowanie oraz ochrona dóbr osobistych,
 • zatrudnianie, wynagradzanie, premiowanie i zwalnianie pracowników i kadry menadżerskiej,
 • programy socjalne / zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
 • zewnętrzne formy zatrudnienia, praca tymczasowa, outsourcing, struktury zatrudnienia,
 • zarządzanie organizacją pracy oraz systemami i rozkładami czasu pracy, 
 • czas pracy,
 • wynagrodzenia, systemy premiowe, systemy motywacyjne, lojalnościowe, 
 • zakazy konkurencji, nieuczciwa konkurencja, konflikt interesów,
 • BHP,
 • zapobieganie nadużyciom w środowisku pracy,
 • nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy,
 • bieżące audyty działów HR,
 • szkolenia wewnętrzne dla działów HR.

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa / Ochrona informacji

Współpracując z przedsiębiorcami doskonale rozumiemy jak ważna jest ochrona tajemnic każdego biznesu. Wiedza o zamiarach konkurentów rynkowych jest często bezcenna. Dlatego też nasze usługi obejmują wdrażanie rozwiązań i mechanizmów prawnych chroniących przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi praktykami, w tym w szczególności: 

 • przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w przedsiębiorstwie,
 • identyfikowanie działań w zakresie tzw. nieuczciwej konkurencji,
 • wdrażanie skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie identyfikowania i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa:
  • klauzule poufności,
  • umowy o zakazie konkurencji, 
  • szkolenia, 
  • budowanie świadomości zespołu,
  • polityka antykorupcyjna – opracowanie spójnych zasad w zakresie przyjmowania upominków / gratyfikacji od kontrahentów,
  • polityka antymobbingowa / antydyskryminacyjna,
  • doradztwo strategiczne w przypadku zidentyfikowania nieuczciwych praktyk,
  • postępowanie w przypadku kontroli organów (procedura wewnętrzna, szkolenia),
  • osobista odpowiedzialność pracowników (karna / cywilna) w przypadku naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa / informacji poufnych / niezgodnego z przyjętymi mechanizmami przejścia do konkurencji.

E-commerce / Prawo Internetu / branża IT

Rozwój nowych technologii stawia przed przedsiębiorcami dodatkowe wyzwania prawne, dlatego też usługi naszej Kancelarii dedykowane szeroko pojętej branży e-commerce / IT obejmują wiele zagadnień, w tym w szczególności: 

 • właściwe przygotowanie dokumentacji – regulamin portalu, regulamin sklepu internetowego, aplikacji, polityka prywatności, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie zgodności podejmowanych działań z wymogami prawa telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa konsumenckiego i innymi aktami prawnymi,
 • doradztwo w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów w obszarze ochrony danych osobowych (w szczególności RODO),
 • zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej – w szczególności ochrona praw autorskich w Internecie,
 • opracowanie oraz negocjowanie umów dotyczących:
 • przeniesienia praw wyłącznych (bądź odpowiednio udzielenia licencji),
 • wdrożenia oprogramowania / systemów IT w przedsiębiorstwie, 
 • zapewnienia odpowiedniego wsparcia w zakresie utrzymania oraz serwisowania oprogramowania / systemów IT. 
  • reklama internetowa, e-mail marketing,
  • czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie,
  • reprezentacja w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami,
  • umowy z pracownikami, twórcami, zabezpieczenia przejścia praw,
  • wypracowywanie różnorodnych modeli współpracy, opiniowanie i przygotowywanie umów, opinie prawne, bieżące doradztwo.

Nieruchomości

W zakresie czynności związanych z obsługą prawną szeroko rozumianego rynku nieruchomości mieści się również obsługa prawna projektów inwestycyjnych oraz obsługa prawna procesu deweloperskiego obejmująca następujące obszary działań:

  • audyt prawny dla nieruchomości (due dilligence),
  • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, 
  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji na nieruchomości,
  • opracowanie projektów umów w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym umów pośrednictwa, umów przedwstępnych i warunkowych, a także analiza umów przedkładanych przez drugą stronę transakcji (w tym także umów zawieranych z deweloperami pod względem ich zgodności z przepisami prawa, w tym stosowania przez deweloperów klauzul niedozwolonych),
  • negocjowanie w imieniu Klienta warunków opisanych powyżej umów,
  • analizę stanu prawnego nieruchomości, a także prowadzenie postępowań w przedmiocie regulacji stanu prawnego nieruchomości czy odzyskiwania praw do nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań z zakresu prawa spadkowego, postępowania wieczysto-księgowego, a nadto o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
  • sporządzanie projektów obejmujących oddawanie nieruchomości do korzystania osobom trzecim, w tym w szczególności umów najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, 
  • pomoc prawna w przypadku sporów w zakresie nienależytego wykonania powyżej wskazanych umów łącznie z prowadzeniem tzw. postępowań eksmisyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej w sprawach, których przedmiot stanowią nieruchomości,
  • opracowywanie oraz opiniowanie umów występujących w procesie budowlanym, a w szczególności umowy deweloperskiej, umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, w tym także umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, umowy o przygotowanie inwestycji i zastępstwo inwestycyjne,
  • prowadzenie sporów sądowych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych oraz pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Przestępstwa gospodarcze, skarbowe i pracownicze

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz przestępstw tzw. pracowniczych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach wyjaśniających, prokuratorskich, skarbowych, jak również przed sądami. 

Projektujemy i wdrażamy wewnętrzne regulacje mające na celu wyeliminowanie zagrożeń mogących prowadzić do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej, wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Opracowujemy opinie w przedmiocie ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z podejmowanymi aktywnościami biznesowymi. Uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach. 

Prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi:

 • reprezentację interesów pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • prowadzenie postępowań związanych z oszustwami (wyłudzeniami), kradzieżami, naruszeniem praw autorskich, 
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie pokrzywdzenia wierzyciela, ucieczki z majątkiem, 
 • prowadzenie postępowań związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • dochodzenie naprawienia szkody w postępowaniach karnych,
 • analiza ryzyka odpowiedzialności karnej w planowanej przedsięwzięciach biznesowych,
 • przestępstwa pracowniczoprawne.

Prawo autorskie / Własność intelektualna

Nasza Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w poniższych obszarach:

 • sporządzanie opinii oraz analiz z zakresu prawa autorskiego,
 • zapewnienie kompleksowej strategii ochrony praw autorskich oraz praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie,
 •  zapewnienie obsługi prawnej obrotu przedmiotowymi prawami:
 • sporządzanie oraz weryfikacja umów dotyczących praw autorskich, w tym w szczególności: 
   • umowa o dzieło, 
   • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów
   • umowy licencyjne, franczyzowe i dystrybucyjne, 
   • umowy wdrożenia projektów oraz systemów informatycznych,
   • umowy dotyczące korzystania z know – how,
 • reprezentacja w toku negocjacji warunków powyższych umów,
 • analiza przypadków naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich,
 • reprezentacja we wszelkich postępowaniach dotyczących naruszeń praw autorskich lub praw własności intelektualnej,
 • pomoc prawna w zakresie ochrony praw osobistych – ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wizerunku,
 • uregulowanie prawa do korzystania z cudzego wizerunku w przedsiębiorstwie,
 • obrona przed roszczeniami o ochronę praw autorskich,
 • prawnokarna ochrona praw autorskich.

Prawo marketingu

Zgodne z prawem tworzenie oraz prezentowanie treści reklamowych wymaga znajomości licznych przepisów oraz aktów prawnych. Dlatego też w ramach współpracy z naszą Kancelarią oferujemy:  

 • doradztwo prawne w zakresie treści reklamowych pod kątem ryzyka uznania ich za niedozwoloną reklamę / czyn nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo prawne w zakresie e-mail marketingu (kontaktu drogą elektroniczną):
  • ocena dopuszczalności oraz formy i treści stosowania e-mail marketingu,
  • zgody na kontakt elektroniczny (e-mail, sms, kontakt telefoniczny),
  • polityki prywatności,
  • regulaminy,
  • newslettery.
 • obsługa prawna kampanii marketingowych,
 • obsługa prawna akcji promocyjnych oraz konkursów,
 • opiniowanie oraz opracowywanie umów na usługi marketingowe, tworzenie treści, projektów marketingowych.

Spory sądowe / Windykacja / Mediacje

Spory stanowią nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym dążeniem jest zawsze pozasądowe rozwiązanie sporu, jednakże w przypadkach, w których nie jest to możliwe, dokładamy wszelkich starań, by wynik procesu okazał się pomyślny dla naszego klienta. 

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania z zakresu świadczonych usług, a także w zakresie odzyskiwania (windykacji) należności.

Nasza filozofia

Filozofia przyświecająca pracy personelu Kancelarii oraz współpracujących z Kancelarią radców prawnych, adwokatów, doradców i prawników zasadza się na kluczowych wartościach:

01–

Zrozumienie potrzeb biznesu

Rozumiemy, że biznes potrzebuje szybkiego i solidnego wsparcia prawnego. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, ochrony danych osobowych, windykacji należności i wiele więcej.

02–

Indywidualne i profesjonalne podejście

Wiemy, że każda firma ma inną kulturę organizacji. Wiemy także, że dopasowanie podejmowanych przez nas działań wspierających biznes stanowi gwarancję długotrwałej, owocnej współpracy.

03–

Kompleksowe rozwiązania prawne

Wyspecjalizowaliśmy się we wszystkich obszarach istotnych dla biznesu. Współpracując z nami mają Państwo pewność co do szerokiej wiedzy i doświadczenia, którym dysponujemy.

04–

Zapewnienie bezpieczeństwa

Gwarantujemy pełną poufność oraz bezpieczeństwo Państwa danych. Stawiamy na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Menu